Welcome / Chào Mừng Quý Bạn

Chào mừng quý bạn đến thăm Đền Hùng-San Jose, nơi chúng ta nhớ về lịch sử và truyền thống hào hùng của Tiền Nhân trong quá trình dựng nước và bảo vệ nước. Chào mừng !

Welcome friends to the website of Đền Hùng-San Jose where we all celebrate the history and heritage of the Viet. Welcome !