Donation / Hỷ Cúng-Đóng góp:

Đền là một tổ chức vô vị lợi NGO. Mọi đóng góp được miễn thuế theo luật định.

Đóng góp xin gửi trực tiếp về:

Association of Hungs’Temple / Đền Hùng

P.O. Box 700723

San Jose CA 95170-0723


Hay chuyển trực tiếp vào tài khoản: CitiBank

routing number: 321171184 Account number: 200697688


Hay dùng Paypal: denhungsanjose@gmail.com